Ba­ján az 1848-as for­ra­da­lom­ra em­lé­kez­ve, már­ci­us 15-én a 10.oo-kor kez­dő­dő Pe­tő­fi szi­ge­ti vá­ro­si ren­dez­vényt kö­ve­tő­en (kb 10.45 kö­rül) em­lék­me­ne­tet tar­tunk a ba­jai szü­le­té­sű, bu­nye­vác szár­ma­zá­sú Mé­szá­ros Láz­ár (La­zo Me­sa­roš) sír­já­hoz. A Pe­tő­fi-szi­get­ről in­dul­va a Szent­há­rom­ság té­ren, majd az el­ső mi­nisz­ter­el­nö­künk ne­vét vi­se­lő Batt­hyány ut­cán át­ha­lad­va ke­res­sük fel a Ró­kus te­me­tő­be ang­li­ai szám­űze­té­sé­ből ham­va­i­ban húsz esz­ten­de­je, 1991. már­ci­us 15-én ha­za­tért el­ső fe­le­lős ma­gyar kor­mány had­ügy­mi­nisz­ter­ének sír­ját. Itt ko­szo­rú­zás­sal és rö­vid imá­val em­lé­ke­zünk a sza­bad­ság­harc hő­se­i­re. A kez­de­mé­nye­zők min­den­kit sze­re­tet­tel in­vi­tál­nak a kö­zös ha­za nagy­ja­i­ra va­ló sze­mé­lyes meg­em­lé­ke­zés­re!