Nyitólap
Bunyevácok ...
    ...nem horvátul
       beszélnek
    ...nem horvátok
Bizottsági tájékoztató
Pro és contra
Nyelv+szótár
Vers zene kolo
Népszokások
Szótár
Családnevek
Neves bunyevácok
Történelem
Származás, őshaza
1848-49.
TRIANON
KÁDÁR & TITÓ
Aláírásgyűjtés
Könyvek, újságok
Kisebbségi jogok
Tudomány MTA
Holokauszt
Támogatók
Vendégkönyv
Etnobiznisz
Sajtónak
Kapcsolat


KÁDÁR ÉS TITÓ

Az 1941-es összeírás szerint Szabadkának 98.978 lakosa volt.
Most csak a legszámosabb nemzeteket soroljuk föl:

1.bunyevácok43.832
2.magyarok38.335
3.szerbek8.759
4.horvátok880
Az 1941-es népszámlálás során a ma is Magyarországhoz tartozó, bunyevácok lakta településeken az anyanyelv szerint a következő eredmények kerültek feljegyzésre:
TelepülésMagyarNémetHorvátBunyevácSzerb
Bácsalmás53116870 111151
Csikéria1164390 24910
Katymár11832470 513302
Mátételke793400 590
Tompa5457201 2121
Baja28626230415 105214
Bácsbokod21481531 05760
Bácsborsód1239558 0770
Csávoly91618631 4710
Felsőszentiván1840391 06160
Gara71627095 10420
Vaskút6383846 02180
1942. december 3-án csütörtökön Budapesten az országgyűlés képviselőházának 319. ülésén hangzott el a következő beszéd :

Itt azután bizonyos gondot kell fordítanunk arra, hogy a föld megoszlása igazságos alapon történjék, ahhoz az elsősorban rászorult magyar családok és az arra érdemes magyar embereik jussanak, nehogy érvényesülési tér nyíljék az összeköttetés és spekulatív elemek számára, hogy a törvény és a magyar kormány őszinte és becsületes infencióiít kijátszva, a földet egyesek egyéni anyagi érdekeik kielégítésére használják ki. Tisztelettel kérem tehát a földmívelésügyi miniszter urat, hogy a Délvidéken rendelkezésre álló földeket elsősorban a Délvidék arra érdemes magyar és a magyar állameszméhez a megszállás idején is híven ragaszkodó, a nemzeti gondolat mellett kitartott, magyar habitust magukon viselő egyéneknek juttassa, akik erre magaviseletük, tetteik és érdemeik által rászolgáltak. (Helyeslés a jobboldalon. - Bodor Márton: Még nincs végrehajtva a földbirtokrendezés ott sem!)

A magyarság mellett itt elsősorban meg kell említenem a délvidéki bunyevácság szerepét, amelynek legnagyobb resze hűen kitartott a magyar állameszme és a szentistváni gondolat mellett, vállvetve küzdött a megszállás sokszor nehéz napjaiban a magyar testvérrel, mert a szerb belgrádi hegemónia csápjait elsősorban a bunyevácság felé nyújtotta ki. Eltökélt szándéka és politikai hitvallása volt a bunyevácság elszerbesítése, szüksége lévén bizonyos nemzetközi fórumok előtt majoritásának igazolására az úgynevezett Vajdaság területén.

A bunyevácság közismerten értelmes, józan, rendszerető, a hagyományokhoz ragaszkodó, törvénytisztelő, konzervatív elem. Hiteles történelmi adatok alapján 1686-87-ben mintegy 150.000-en jöttek a Délvidékre, Bácskába ferencrendi szerzetesek, mint lelki vezetőik irányítása mellett. Azóta azt a déli vidéket, ahol letelepedtek, szorgalmukkal, igyekezetükkel, a magyar nemzet iránti ragaszkodásukkal és szeretetükkel, hazafias viselkedésükkel - különösen a török időkben lefolyt harcokban a magyarsággal vállvetve küzdve - védték és megóvták a déli határokat a török félhold, valamint Bizánc idegen szelleme ellen.

Hogy mennyire teljesítették ezek a Délvidékre költözött bunyevácok hazafias kötelezettségüket, azt Lamberg írásaiból tudjuk. Lamberg 1701-ben említést tesz a bunyevácokról, kiemeli a török háborúban tett rendkívül nagy szolgálataikat, majd hangoztatja a Szeged és a Duna közti területek felszabadítása, a rabságtól való megmentése terén szerzett érdemeiket, 1702-ben pedig a következőket jelenti (olvassa): >>Azok a szabadkaiak és zomboriak hagyassanak meg a nekik járadékul jutott birtokukban, mint végzett szolgálataik elismerése és érdeme fejében, amit ezen területek elfoglalása körül szereztek.<< A bunyevácság így tulajdonképpen Lamberg jelentésében említett birtokokat vitézi tetteinek elismeréseül, katonai szolgálatainak jutalmául kapta, ami ténylegesen igazolja a bunyevácoknak a magyar állameszméhez való hű ragaszkodását.

A bunyevácság tehát kivette a részét a török elleni küzdelemből mindjárt a hazában való letelepülés után. Különösen bizonyítékát adta a magyar államhoz való hűségének 1848-ban, amikor a felkelő szerb sereg a Vajdaság megalakítását célzó törekvéseiben felhívta a bunyevácságot, küzdje ki vele karöltve a Vajdaság felállítását. A bunyevácság nem hallgatott a felkelő szerbek hívó szavára, hanem csatlakozott az 1848/49-ben a hazáért hősiesen küzdő magyar honvédhadsereghez. Magából Zomborból 800 fiatal bunyevác férfi Zsuelics ügyvéd vezetése alatt átment Szabadkára és csatlakozott az ottani honvédhadsereghez, (Éljenzés a jobboldalon.) hogy ezzel is kifejezésre juttassa odaadó ragaszkodását és hűségét. A magyar testvér mellé állt, ezzel fejezte ki háláját a magyar testvérrel szemben, mert hazát adott neki, megbecsülte, testvérévé, legőszintébb, legbensőbb és legodaadóbb barátjává fogadta, (vitéz Lipcsey Márton: Meg van oldva a nemzetiségi kérdés!)

Amikor a Bácska szerb impérium alá került, leginkább a bunyevácság érezte annak nyomasztó hatását, mert hiszen a bunyevácság már 602-ben, tehát 13 századdal ezelőtt felvette a keresztény vallást, úgyhogy a nyugati kultúra részese volt, éppen ezért idegen volt neki mindaz, amit a szerb megszállás idején erkölcsben, tisztességben, szellemben és az életről alkotott felfogásban látott. Semmikép sem tudott megbarátkozni az ottani felfogással, bizánci mentalitással, lényegesen más volt a lelki alkata és a szellemi felvevő képessége. Minél tovább élt ott, annál nagyobb lett a közte és a Belgrád közötti ellentét és annál inkább érezte azt az ürt, amely onnan eszmeileg és lelkileg elválasztotta.

A közel három évszázados közös élet és múlt, lelkileg és érzelmileg annyira egybeforrasztotta az ugyanazon a területen élő magyarsággal, - szokásaik azonos jellegűek, az életről alkotott véleményük teljesen egyező, ugyanolyan lelkivilágban éltek - hogy szinte nem lehetett határvonalat húzni, hol végződik a magyarság és hol kezdődik a bunyevácság, ami viszont bizonysága annak, hogy a mindkét nép lelkében gyökerező kapcsolatok soha és senki által ki nem törölhetők, sőt azok az idők folyamán mélyülni és erősödni fognak, mert a sorsközösség azonossága és az egymásrautaltság ténye életszükségletté vált, amelynek ápolása a szentistváni gondolat jegyében és szellemében mindnyájunknak nemzeti és hazafias kötelessége.


Josip Broz Tito a horvátországi Kumrovecben született, apja Franjo horvát paraszt volt. A II. világháborúban és az azt követő megtorlásban partizánjai a Délvidéken körülbelül 40.000 ártatlan magyar civilt gyilkoltak meg. A megkínzott, megerőszakolt, meggyilkolt áldozatok között számos nő, idős ember, gyermek és pap volt.

„A bosszúhadjáratot véghezvivő fegyveres erők a központi hatalom irányítása alatt álló reguláris csapatok voltak. Tito 1944. október 17-én kiadott egy rendeletet Versecen, amelyben elrendelte, hogy a legszigorúbb katonai közigazgatást vezessék be a Bánátban és az ország bácskai és drávaszögi részén. Főparancsnoknak Ivan Rukavina tábornokot nevezte ki, aki csak és kizárólag neki tartozott felelőséggel. A titói rendelet azt is tartalmazta, hogy a polgári hatóságok is alá vannak rendelve a katonai közigazgatásnak, és mindenben kötelesek engedelmeskedni a központi hatalom utasításainak. Akik nem csatlakoztak a Tito-féle hadsereghez, azokat ugyanúgy irtották, mint például a németeket és a magyarokat. Olyan szigorú fegyelmet rendelt el Tito, hogy –kis túlzással- egy katona az út másik oldalára sem mehetett át engedély nélkül. Vagyis közvetett bizonyítékok alapján kijelenthetjük, hogy a délvidéki vérengzés nemcsak hogy Tito tudtával, hanem kifejezetten az ő utasítására és rendkívül szigorúan szabályozott körülmények között zajlott le.” (Ivan Rukavina tábornok korábban egy horvát partizánegység parancsnoka volt.)

Részlet Matuska Márton délvidéki újságíró Farkas Adrienne-nek a Magyar Nemzet Magazinnak 2010. október 16-i számában megjelent interjújából.

Tito hatalomra jutása után talán nem meglepetés, hogy a bunyevácok erőszakos asszimilációja minden addigi határt átlépett.

Szabadkán a második világháború 1944. október 10-én fejeződött be. Az 1944. november 6-ai népgyűlésen Maszlarics Bozsidár tábornok a JKP KB nevében a következő határozatot jelentette be:

... "A bunyevácok a jövőben horvátnak tekintendők, állásba pedig mindenki a nemzetiségi kulcs alapján kerülhet"...

Ugyanezt megismételte aznap a délutáni órákban, Zomborban is. Szabadka és Zombor volt Észak-Bácska két bunyevácok lakta területi egységének a székhelye.

1945. május 14-én a következő rendeletet adták ki a horvát Titó népírtó kommunistái:


Vajdaság Nemzeti Fölszabadító Főbizottsága /VNFF/
Belügyi Osztály, 1046/1945 szám.
Újvidék, 1945. május 14.

MINDEN KÖRZETI NEMZETI FÖLSZABADÍTÓ BIZOTTSÁGNAK

Sok horváttal előfordul, hogy nem horvátként, hanem bunyevácként és sokácként jegyzik be őket a nyilvántartásokba és iratokba, ahol a nemzetiséget kell föltüntetni, mint pl.: az igazolványban, a különféle nyilvántartásokban és jegyzékekben; mégpedig ez gyakran az ő kifejezett kérésükre, vagy az adott hivatalnok akaratából és sugallatára történik így.

Mivel bunyevác és sokác nemzetiség nem létezik, így előírjuk; hogy minden bunyevácot és sokácot kizárólag horvátként kell kezelni, függetlenül a vallomásától.

Azokban a körzetben és helységben, ahol eddig ők sokácokként és bunyevácokként voltak bejegyezve, ezt ki kell javítani és őket horvátként kell föltüntetni; különösen az igazolványokban, a választói jegyzékekben, az úti okmányokban és a különféle nemzetiséget jelző összeírásokban. A jövőben csak és kizárólag horvátként lehet őket beírni. Minden eddig kiadott igazolvány és okirat, ahol bunyevácként és sokácként szerepelnek, megsemmisítendő és kicserélendő, az új igazolványok kiadását nem szabad újból megfizettetni az ügyfelekkel.

Az önök kötelességükké tesszük, hogy erről azonnal tájékoztassák az összes városi és körzeti - általuk pedig a helyi - bizottságokat, hogy ezt mielőbb és föltétlenül végrehajtsák; önök pedig gondoskodjanak arról, hogy ez mindenképpen végrehajttassék és hogy tájékoztassanak a megtett intézkedésekről.

Halál a fasizmusra - Szabadság a népnek!
A belügyi osztályok FŐNÖKE
Marinkovics sk.

Brioni szigetén találkozott Hruscsov Titóval 1956. november 2-án éjszaka, hogy megtárgyalják a magyar forradalommal szembeni ellencsapást. Hruscsov közölte, hogy egy-két napon belül megindul a katonai akció, új miniszterelnök szükséges, Kádár vagy Münnich. Tito Kádárt javasolta. Tito nem ellenezte Magyarország lerohanását..

Kádár megtorlásban játszott szerepe ismert, több száz magyart gyilkolt meg, több százezer menekülni kényszerült hazájából. Titoval jó kapcsolatot ápolt, feleségeiknek közös varrónőjük (www.szocialistadivat.hu/hu_kiallitas_rotschild.htm) volt, találkozóik „elvtársi, baráti légkörben zajlottak” (index.hu/belföld/tegnapiujsag/2008/07/09/1973_tito_megautoztatja_kadart/). Mivel a kommunista tömeggyilkosok közötti szolidaritás nem ismert határokat, Kádár partner volt a jugoszláv mintához igazodva a bunyevácok asszimilálásában, akik a jugoszláviai népszámlálásokon nem vallhatták meg nemzetiségüket. Az 1960-as magyarországi népszámláláson (az 1949-essel ellentétben) már nem volt „bunyevác” kategória, csak „egyéb délszláv”. 1980-ban viszont ez a lehetőség is elúszott, maradt a szerb, horvát, szlovén kategória.

Bár Tito halála után Jugoszláviában az 1991-es népszámláláson ismét engedélyezték a bunyevác kategóriát, bár a horvátosítás tovább zajlott, csak más eszközökkel. Azok a bunyevácok, akik horvátnak vallották magukat, horvát útlevelet és állampolgárságot kaphattak. Ezzel egyrészt el tudták kerülni, hogy behívják őket a katonának (golyófogónak egy-egy balkáni háborúba), másrészt Európa nagy részébe vízum nélkül utazhattak útlevelükkel. Mivel időközben rendeződtek a háborús konfliktusok és minden szerb állampolgár immár vízum nélkül utazhat az Európai Unióba, a horvát állampolgársággal járó előnyök napjainkra eltűntek. 2010 június 6-án tartott Nemzetiségi Tanács választásokon a délvidéki horvátok a magyarokkal és a bunyevácokkal ellentétben nem tudták összegyűjteni a szükséges számú aláírásokat a választói névjegyzékbe, így nem tudtak közvetlenül listákra szavazni a választásokon.

Magyarországon is tovább folyt az asszimiláció. 1993-ban a kisebbségi törvény megalkotása előtt egy hónappal a katymári Neven Bunyevác Kulturális Egyesület nevében Dujmov Mátyás és Tumbász Rajkó tiltakozott az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságánál a nemzetiség felsorolásának elmaradása miatt. A „Kalasnyikov-korszakát” élő magyar kormány természetesen nem reagált a kérésre, a horvátok melletti elkötelezettségüket így is demonstrálva.

Tabajdi Csaba, aki a közelgő parlamenti választásokra mint az MSZP jelöltje készült, 1994. január 4-én írt egy bíztató levelet (vip.bunjevac.hu/Tabajdi/Csaba/19940104.htm) , amelyben „hírnevét és aláírását” adta az ügyhöz. Itt érdemes megjegyezni, hogy Tabajdi az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságában dolgozott, sőt tagja volt a kisebbségi törvénytervezet elkészítésével foglalkozó albizottságnak. Mint a választókörzetben indulni szándékozó ellenzéki képviselő nem vállalt túl nagy kockázatot, amikor bíztatóan írt a bunyevácoknak . Azt sem hallgathatjuk el, hogy bár megnyerte a körzet mandátumát és a másik két, bunyevácok lakta választókerületben is MSZP-s párttársai nyertek, kormányra kerülve nem sikerült előrelépést elérnie az ügyben.


Hitelt érdemlő tanúk nyilatkozták, hogy a 2001-es népszámláláson a kérdezőbiztos nem volt hajlandó beírni a kérdőívre a bunyevác nemzetiséget. Arra az esetre, ha valakinek mégis sikerült volna, az Országos Horvát Önkormányzat kérte, hogy a népszámlálás alkalmával magukat bunyevácoknak, sokácoknak, rácoknak, bosnyákoknak és dalmátoknak nevező személyek az adatok összesítése során horvátoknak legyenek nyilvánítva. (Tehát az, aki tiltakozván a horvát asszimiláció ellen, sikerrel íratta be a népszámlálási kérdőívre a nemzetiséget firtató kérdésre az egyéb helyre a bunyevácot, a végén csak horváttá lett nyilvánítva a tudta és beleegyezése nélkül!?)
A válasz bármennyire is megdöbbentő, de igen. Az interneten közzétett és a nyomtatásban megjelenő statisztikákban horvátként szerepelnek a magukat bunyevácnak valló állampolgárok.