Nyitólap
Bunyevácok ...
    ...nem horvátul
       beszélnek
    ...nem horvátok
Bizottsági tájékoztató
Pro és contra
Nyelv+szótár
Vers zene kolo
Népszokások
Szótár
Családnevek
Neves bunyevácok
Történelem
Származás, őshaza
1848-49.
TRIANON
KÁDÁR & TITÓ
Aláírásgyűjtés
Könyvek, újságok
Kisebbségi jogok
Tudomány MTA
Holokauszt
Támogatók
Vendégkönyv
Etnobiznisz
Sajtónak
Kapcsolat
 Ked­ves Lá­to­ga­tó! Amennyi­ben tá­mo­gat­ja a bu­nye­vá­cok önál­ló nem­ze­ti­ség­ként va­ló el­is­me­ré­sét és csat­la­koz­ni kí­ván a ne­ves sze­mé­lyi­sé­gek ve­zet­te aláb­bi cso­port­hoz, kér­jük ad­ja meg ne­vét s la­kó­hely­ét, s ami egye­bet kö­zöl­ni óhajt.

címe neve: foglalkozása: lakhely: ország:


Ellenőrzésül (betűvel írja ki!)
mennyi 15-9=
Nem nyilvános adatok:
telefonszáma: mobil: emailcíme:
Ne­vé­nek és nyil­vá­nos köz­len­dő­jé­nek tá­mo­ga­tók köz­ti köz­zé­té­te­le előtt fel­hív­juk. Költ­sé­ge­ink csök­ken­té­sé­re - ha van - ad­jon meg vo­na­las te­le­font is. Hagy­hat max. 3 per­ces meg­erő­sí­tő üze­ne­tet a fen­ti te­le­fo­nok­ról a bár­hon­nan helyi ta­ri­fá­val hív­ha­tó 06 21 200 5250 szá­mun­kon is.

Nem nyil­vá­nos köz­len­dő­je:

A fölös munkától és bosszúságoktól politikai és nemzetiségi kalandorok, üzletelők kíméljenek!


Be­fo­ga­dó Ha­zánk­ban a tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szá­gon több­száz évig el­is­mer­tek vol­tunk, a fél év­szá­za­dig in­téz­mé­nye­sí­tett dél­szláv ol­vasz­tó­té­gely után ér­té­ke­in­ket meg­őriz­ve - má­sok­hoz ha­son­ló­an - is­mét ma­gunk aka­runk len­ni. Ezt tá­mo­gat­ják:
Dr. Ta­baj­di Csa­ba2004 óta eu­ró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő, a bács­al­má­si kör­zet, volt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je, ki­sebb­ség­po­li­ti­kai szak­em­ber.
Zsi­gó Ró­bertBa­ja vá­ros pol­gár­mes­te­re, 1998 óta a ba­jai kör­zet or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je. 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
Dr. Obá­do­vics J. Gyu­laba­jai szü­le­té­si, bu­nye­vác szár­ma­zá­sú ma­te­ma­ti­ka pro­fesszor, Ba­la­ton­szár­szó
Pett­kó And­rásvolt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő Bu­da­pest 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
La­ti­no­vits csa­lád tag­jai
Kunc­ze Gá­borvolt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, Tö­köl. 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
Zo­ran Kun­ticsbu­nye­vác szár­ma­zá­sú lab­da­rú­gó, edző. Sza­bad­ka, Fe­renc­vá­ros
Bá­nyai Gá­bora Bács-Kis­kun Me­gyei Köz­gyű­lés el­nö­ke. (Já­nos­hal­ma) 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
Mi­las­sin csa­lád tag­jai
Dr. Bo­ross Pé­terMa­gyar­or­szág volt mi­nisz­ter­el­nö­ke 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
Mol­nár Mik­lósnyel­vész, jog­vé­dő, Bu­da­pest.
Iko­tity Ist­vána Bács-Kis­kun Me­gyei Köz­gyű­lés kép­vi­se­lő­je, az Egy­ház­ügyi, nem­ze­ti­sé­gi és et­ni­kai ki­sebb­sé­gi bi­zott­ság tag­ja
Al­föl­di Al­bertvolt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő Ha­jós 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
Go­ran Ko­pu­no­vicsbu­nye­vác szár­ma­zá­sú lab­da­rú­gó, edző Sza­bad­ka; Fe­renc­vá­ros; Ki­ga­li, Ru­an­da
Vö­rös Szi­lárdpol­gár­mes­ter Fel­ső­szen­ti­ván
Dr. Lé­vay Bé­laEgye­te­mi ta­nár, csa­lád­fa­ku­ta­tó, Bu­da­pest, Adony
Ben­csik Já­nosNem­zet­gaz­da­sá­gi Mi­nisz­té­ri­um Ener­gia­ügyi és Ott­hon­te­rem­té­si ál­lam­tit­ká­ra. 1990-től 2010–ig Ta­ta­bá­nya pol­gár­mes­te­re. 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
Már­fai Pé­terbu­nye­vác szár­ma­zá­sú volt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, Ba­ja. 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
Dr. Né­gye­si Pé­ternem­zet­kö­zi lo­gisz­ti­kus. Blo­is, Fran­cia­or­szág; Ba­la­ton­gyö­rök
Dr. Csa­pody Mik­lósvolt or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, Bu­da­pest, 2006-ban igen­nel sza­va­zott a bu­nye­vá­cok kez­de­mé­nye­zé­sé­re.
Dr. Gá­lai An­tal PhDbu­nye­vác szár­ma­zá­sú fő­is­ko­lai do­cens, mér­nök, ma­te­ma­ti­kus, in­for­ma­ti­kus; Ba­ja­szen­tist­ván (Ván­cá­ga)
Bán­ság­hi Ta­más rész­ben bu­nye­vác szár­ma­zá­sú mér­nök, fő­vá­rosi kép­vi­se­lő, ta­nács­nok, a ba­jai Vi­dá­ko­vics csa­lád tag­ja, Bu­da­pest
özv. Bak­ró-Nagy Ber­ta­lan­né
sz: Gyu­kity Ka­ta­lin
bu­nye­vác szár­ma­zá­sú nyug­dí­jas, Csá­voly, Ba­ja
Kam­mer­mann Csa­barész­ben bu­nye­vác szár­ma­zá­sú köz­gaz­da, ví­zi­ta­xis, Bu­da­pest, Ba­ja
Kricskovics Józsefbunyevác származású vállalkozó, Gara
Bartha Dániel hallgató,Biatorbágy
Vancsura Gáborügyvezető, Baja
Körmendy SzabolcsKalocsa
Németh Zoltánnérészben bunyevác származású ápoló nő, Baja
Jakab Árpádvendéglátó szakoktató, Dunafalva
Fekete Gézarészben bunyevác származású népzenész, Budapest
Székelyné Rákosi Juditvállalkozó, Budapest
Jószai Attilabunyevác származású egyetemi tanársegéd, Szigetszentmiklós
dr Bárdos Lászlóapai ágon (Bukovácz) bunyevác származású egyetemi tanár, Budapest