Nyitólap
Bunyevácok ...
    ...nem horvátul
       beszélnek
    ...nem horvátok
Bizottsági tájékoztató
Pro és contra
Nyelv+szótár
Vers zene kolo
Népszokások
Szótár
Családnevek
Neves bunyevácok
Történelem
Származás, őshaza
1848-49.
TRIANON
KÁDÁR & TITÓ
Aláírásgyűjtés
Könyvek, újságok
Kisebbségi jogok
Tudomány MTA
Holokauszt
Támogatók
Vendégkönyv
Etnobiznisz
Sajtónak
Kapcsolat

A "Bácskai bunyevácok családnevei" adatbázis állományai az alábbi felhívás után a baloldali menüben Családnevek alatt találhatók.
Ez a Bácskai bunyevácok családneveit tartalmazó adatbázis (kereshető változatban) nem készülhetett volna el az
ONLINE OCR:  www.onlineocr.net - ingyenesen és szabadon elérhető - szolgáltatásai nélkül.

(ITT AZ ELSŐ VÁLTOZAT!!! )

Az onlineocr.net segítségével a lefényképezett vagy beszkennelt, digitálisan fénymásolt képekből állít elő - esetünkben rekonstruál - kereshető és szerkeszthető dokumentumokat. *

Kedves érdeklődők és bunyevác származású olvasók! A közelgő népszámlálás nemzetiségi hovatartozást is felmérő tízévenkénti országos adatgyűjtése alkalmából sokan kíváncsiak családjuk eredetére. Az első világháború után a kettészakított Bácska bunyevácai közül is - a két világégés politikai nyomás és kitelepítések, valamint a származás szerinti állami finanszírozású munkahelyek és oktatási helyek elosztása ** miatt - sokan magyarosították család neveiket. Azért a családon belüli orál history-ban, vagy a felmenők sírkövein, esetleg anyakönyvi adatokban kutatva ismerik is a nagyszülők, dédszülők, ükszülők eredeti családneveit. A novemberi halottak napi temetőjárásokon gyertyagyújtáskor ha megvakargatjuk a sírköveket azokon is a régi nevek ics vics végződésűek lesznek, ez mutatja hogy Baján például a nem betelepültek hanem a századfordulón és előtte is ittlakók között a bunyevácok aránya több városrészben és úgy általában is elérte a legjelentősebb etnikai-nemzetiségi csoportot.

Most hogy ismét népszámlálási hónap előtt állunk arra kérünk mindenkit hogy ha felmenői részben vagy egészben bunyevácok voltak akkor válasszák a nemzetiségnél a különálló bunyevác- és nem általános ilyen, olyan délszláv - rubrikákat. Azokat is erre kérjük akik a körülmények nem teljesen önkéntes hatására felmenői magyarosították nyugodtan vállalják bunyevác felmenőiket a nemzetiségi hovatartozásra való kérdések esetén.

Ez a kiadvány elektronikus hozzáférésével valamint kereshető állománnyá való elkészítésével is ezt a célt szolgálja. Napokon belül közreadásra kerül a falvankénti, városonkénti, családnevenkénti kereső,  milyen bunyevác nevek és mikortól, hol, melyik évtől kezdődően lettek anyakönyvezve. Márkó Péity "Bácskai bunyevácok családnevei" kikerülhetetlen forrásanyagot képviselnek és reméljük hamarosan, napokon belül vissza látogatva tudnak benne egyre sokfélébb tájékozódást találni.

Dr Gálai Antal
Érintett és fejlesztő

ui: Ne feledjék mennyi mindent adott a magyar kultúrához a bunyevácság, csak hogy említsük az első magyar hadügyminisztert, a zenetudós Bartók Béla, háromszor annyi bunyevác, mint magyar felmenőkkel, a színészek közt Latinovits Zoltánt, és a matematika oktatást forradalmasító obádovicsot, akit már kisbetűvel is írhatunk...

*

(Jómagam tiszta szívből ajánlom az ONLINE OCR: www.onlineocr.net - ingyenesen és szabadon elérhető - kiváló minőségű szolgáltatásait, különösen annak fényében, hogy az idei évben volt a 40. évfordulója annak, hogy én is hasonló kísérletet tettem, szerintem máig a legegyszerűbb, a mechanikai deformálódások számításaiból felhasznált módszerrel. Középiskolai ismeretek alapján, azóta is demonstrációs céllal, egyik computer programozási feladatként illusztrálom e szakterület óriási fejlődését. Ebben az időben, a 80-as évek első felében, kezdték kidolgozni a hamarosan a világ első három OCR alkalmazásai közé emelkedett Recognita  magyar siker szoftvert.)

**

(A forradalmakkal tűzdelt és okozott országvesztés után javarészben a kilengések után az inga visszalendült az internacionalista után a nemzeti oldalra, és a statisztikai adatokon is alapuló numerus clausus ugyanis előírta - akár helyi szinten is - a  közpénzből finanszírozott álláshelyek, oktatási helyek, közszolgáltatási helyek betöltésének feltételeit mely szerint vallási felekezeti és nemzetiségi arányát tekintve a társadalom egyes szerintük csoportjai maximálisan részarányuk dupláját képviselhetik. Gondolhatjuk hogy mit okozott ez az útkövezőknél és útkaparóknál, ahogy ez családunk mindkét ágában történt, ugyanis városunkban, Baján az összes útkaparó és útépítő mind  bunyevác volt, úgyhogy akik ebben érintettek voltak mind magyarosítottak, de a városházi állásoktól kezdve a tanári helyekig úgyszintén ez volt a legjellemzőbb. Továbbá ha megvakargatjuk a sírköveket azokon is a régi nevek ics vics végződésűek lesznek...)
Dragi zainteresovani i dragi čitatelji Bunjevci!

Povodom pridstojećeg popisa stanovništva i nacionalnog prikupljanja podataka koji se obavljaju svakih deset godina, u kojima se procinjuje i nacionalna pripadnost, ljude još više zanima poriklo njeve familije. Nakon Prvog svitskog rata, mnogi Bunjevaci iz Bačke, koji su bili novom granicom podiljeni na dva dila, prominili su svoja prizimena u madžarska - zbog političkih pritisaka i raseljivanja, u dva svitska požara, ko i zbog načina zapošljavanja u državnim službama i u obrazovnom sistemu prema poriklu **. Ipak, izvorna prizimena naših didova, majki, pradidova i pramajki, mogu se saznati i istražujući u usminoj pridaji, onoj s kolina na kolino unutar familije, jel na nadgrobnim spominicima naših pridaka, ko i u matičnim knjigama. U ladnim obilascima grobalja za Svisvete, kad palimo sviće za dušu pridaka, ako malo zagrebemo ploču nadgrobnog spominika, vidićemo da se prva uklesana prizimena na njima, završavaju na ics, vic, vity, ich, što nam pokaziva da je u Baji, na primer, udio Bunjevaca med onima koji se nisu doselili, već su ode živili na prilazu iz pridprošlog u prošli vik i da je njev ukupan broj u pojedinim dilovima varoši Baja, pa i u ciloj Baji, prije činio najznačajniju etničko-nacionalnu grupu.

Sad kad smo oped prid misecom popisa, molimo sve da ako su im prici bili bilo kojim dilom, jel u cilosti Bunjevci, da za nacionalnost izaberu posebnu rubriku za Bunjevce, a ne opšte južnoslovenske, jel slične rubrike. Također molimo one koji su zbog raznih okolnosti, ne sasvim dobrovoljno, svoje pritke proglasili Madžarima, da ovaj put slobodno prihvate svoje pritke ko Bunjevce, u pitanjima o njevoj nacionalnosti.

Ova elektronska publikacija služi upravo toj svrsi, sa svojim digitalnim pristupom i pritraživom datotekom u tom pomogne. Za nikoliko dana biće tu objavljen upit uriđen po selu, gradu, po familiji i prizimenu, koja imena Bunjevaca i kada, gdi i od koje godine su, di upisana. Knjiga "Prizimena bačkih Bunjevaca" Marka Peića, nezaobilazan je izvorni materijal i virujemo da će mu se moći pristupiti za nikoliko dana, kako bi ste u njoj možda pronašli još više dodatnih saznanja.

dr. Antal Gálai
Kontakt osoba i programer
Bunjevci, singular masculine: Bunjevac, feminine: Bunjevka are a South Slavic sub-ethnic group living mostly in the Bačka region of northern Serbia and southern Hungary (Bács-Kiskun County), particularly in Baja and surroundings, their name is Bunyevác in Hungarian... See in https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bunjevci, present soaring activity is due to Census 2022 this month in Hungary. The files of the family names database of the Bácska Bunjevci can be found under Family names/Családnevek in the left-hand menu after this call for attention as part of an awareness campaign, find below. This database containing the family names of the Bácska Bunyevacs' (in a searchable version) could not have been created without
ONLINE OCR's - free and freely available services at - www.onlineocr.net
With the help of onlineocr.net, it creates - in our case reconstructs - searchable and editable documents from photographed or scanned, digitally photocopied images. *

Dear visitors  - those interested in public affairs and readers of Bunyevác origin, on the occasion of the nationwide census due in every ten years, also assesses national minority issues. Many people are curious about their family's origins. After World War I, many of the Bunyevac of Bácska, which were divided into two, changed their family names to Magyar ones - due to the political pressure and displacements of the two WW, as well as the proportion of state-funded jobs and educational places based on origin as a consequence of 'Numerus Clausus' ** . However, people also know the original family names of grandparents, great-grandparents, and great-great-grandparents based on oral history within the family, or on the tombstones of ancestors, or perhaps by researching the registry data. During November All Souls' Day's cemetery processions, when lighting candles, if we scratch the tombstones, the old names on them also ending in 'ics' 'vics' 'ity', this shows that in Baja, for example, the proportion of Bunyevacs among those who did not settle but lived here at the turn of the century and before has reached the most significant not minority but ethnic- nationality group.

Now that we are once again before the census month, we ask everyone that if their ancestors were Bunyevacs in part or in whole, then select the separate Bunyevac and not the general such and such South Slavic rubrics for nationality. We also ask those who, due to the circumstances not completely voluntarily, to have their ancestors declared Magyar, to freely accept their Bunyevác ancestors in the event of questions about their nationality.

This publication also serves this purpose with its electronic access and making it a searchable file. Within days, the village-by-village, city-by-family, etc... a family-name search engine will be published, which Bunyevac names when and where, and from which year they were registered. Marko Peić's "Family Names of Bácska" represents an unavoidable inescapable source and we hope that returning visitors will soon be able, within days, to find more and more information.

Dr. Antal Gálai
Affected and developer

PS: Don't forget how much Bunyevác gave to Hungarian culture, just to mention the first Hungarian Minister of War, then in music Béla Bartók having 3 times  more Bunyevac ansestor than Hungarian, or among actors Zoltán Latinovits, and obádovics, who revolutionized mathematics education, whose name can even be written in lowercase...

*

(I wholeheartedly recommend the free and freely available high-quality services of ONLINE OCR: www.onlineocr.net especially now that this year was the 40th anniversary of when I made a similar attempt; I think my pioneering idea of pattern matching based on the method used for the calculations of mechanical deformations is still the easiest way to understand the basics of an OCR. Since then, for demonstration purposes, assuming high school knowledge as an introductory computer programming task, I illustrate the enormous development of this field. At this time, in the first half of the 80s, they began to develop what would soon have been one of the top three OCR applications in the world, Recognita, the Hungarian success software of the late 80s and 90s.)

**

(After disintegrating historical Hungary by the revolutions, following the internationalist turbulence the pendulum swung back to the national side, and the numerus clausus, based on statistical data, prescribed - even at the local level - the conditions for filling publicly funded jobs, educational positions, and public service positions according to which, in terms of their religious, denominational and nationality ratio, certain groups of society can represent a maximum of double their share. We can imagine what this caused to the road pavers and road sweepers, as it happened in both branches of our family, because in our town, Baja, all the road sweepers and road builders were Bunyevac, so those affected all changed their family names to Hungarian ones, and it was also the most typical from town hall jobs to teacher positions. Also, if you scratch the tombstones, the old names on them will also end in 'ics' 'vics' 'ity'  etc...)
A 100.-ik év­for­du­lós, cen­te­ná­ri­u­mi sza­bad­kai hí­res Du­ži­jan­ca bu­nye­vác ara­tó­ün­nep­ség­re 2011. au­gusz­tus 14-én busszal ké­szül a ba­ja­szen­tist­vá­ni Zlat­na Gra­na Bu­nye­vác Egye­sü­let. Az 1500 Ft fu­var­dí­jas, egész­na­pos prog­ram­ra je­lent­kez­ni le­het név­vel, cím­mel, te­le­fon­szám­mal itt a hal­Szom­ba­ti bu­nye­vác asz­ta­lok­nál, vagy a 79426008-as számon! info@bunyevac.hu
A Ma­gyar Par­la­ment Em­be­ri jo­gi, ki­sebb­sé­gi, ci­vil- és val­lás­ügyi bi­zott sá­ga ma dél­előtt tár­gyal­ta a bu­nye­vác né­pi kez­de­mé­nye­zés to­váb­bi sor­sát. A nyil­vá­nos ülé­sen kép­vi­sel­tet­te ma­gát a bu­nye­vac.hu szer­kesz tő­sé­ge is, az ott is­mer­te­tett és köz­rea dott ál­lás­pon­tunk a mel­lé­kelt össze­fog­la­ló­ban egy kat­tin­tás­sal itt is el­ér­he­tő.

Ba­ján az 1848-as for­ra­da­lom­ra em­lé­kez­ve, már­ci­us 15-én a 10.oo-kor kez­dő­dő Pe­tő­fi szi­ge­ti vá­ro­si ren­dez­vényt kö­ve­tő­en (kb 10.45 kö­rül) em­lék­me­ne­tet tar­tunk a ba­jai szü­le­té­sű, bu­nye­vác szár­ma­zá­sú Mé­szá­ros Láz­ár (La­zo Me­sa­roš) sír­já­hoz. A Pe­tő­fi-szi­get­ről in­dul­va a Szent­há­rom­ság té­ren, majd az el­ső mi­nisz­ter­el­nö­künk ne­vét vi­se­lő Batt­hyány ut­cán át­ha­lad­va ke­res­sük fel a Ró­kus te­me­tő­be ang­li­ai szám­űze­té­sé­ből ham­va­i­ban húsz esz­ten­de­je, 1991. már­ci­us 15-én ha­za­tért el­ső fe­le­lős ma­gyar kor­mány had­ügy­mi­nisz­ter­ének sír­ját. Itt ko­szo­rú­zás­sal és rö­vid imá­val em­lé­ke­zünk a sza­bad­ság­harc hő­se­i­re. A kez­de­mé­nye­zők min­den­kit sze­re­tet­tel in­vi­tál­nak a kö­zös ha­za nagy­ja­i­ra va­ló sze­mé­lyes meg­em­lé­ke­zés­re!

A tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szág ál­lam­al­ko­tó nem­ze­ti­sé­ge, a bu­nye­vác­ság évek óta ké­ri ki­sebb­sé­gi jo­ga­i­nak el­is­me­ré­sét. Az év­szá­zad­ok óta az Észak-Bács­ká­ban élő dé­li szláv nép a Mo­nar­chi­á­ban, a két vi­lág­há­bo­rú­ba kö­zött de még a né­pi de­mok­rá­ci­á­ban is önál­ló nem­ze­ti­ség­ként sze­re­pelt. Ezt a jo­got Ti­to­hoz iga­zod­va Ká­dár vet­te el tő­lük, zöld utat en­ged­ve a hor­vát asszi­mi­lá­ci­ós tö­rek­vé­sek­nek. Ez nem járt si­ker­rel, ma Szer­bi­á­ban hú­szez­res bu­nye­vác ki­sebb­ség él, a ma­gya­rok­hoz ha­son­ló­an szé­les­kö­rű jo­gok­kal. Bu­nye­vác Nem­ze­ti Ta­nács biz­to­sít­ja szá­muk­ra az ön­ren­del­ke­zést, anya­nyel­vü­ket ok­tat­hat­ják az is­ko­lák­ban, új­sá­go­kat, köny­ve­ket, ka­len­dá­ri­u­mo­kat ad­hat­nak ki, te­le­ví­zió és rá­dió­adást su­gá­roz­nak bu­nye­vác nyel­ven . A tri­a­no­ni ha­tár in­nen­ső ol­da­lán is több mint tíz éve ké­ri a több ez­res, tömb­ben élő nem­ze­ti­ség jo­ga­i­nak hely­re­ál­lí­tá­sát.
Lépjen beljebb, a baloldali menüpontokon tekintse meg összefoglalóinkat!

Amennyiben egyetért a bunyevácok önálló nemzetiségként való ismételt elismerésével, kérjük a Támogatók menüpont alatt jelezze!