Nyitólap
Bunyevácok ...
    ...nem horvátul
       beszélnek
    ...nem horvátok
Bizottsági tájékoztató
Pro és contra
Nyelv+szótár
Vers zene kolo
Népszokások
Szótár
Családnevek
Neves bunyevácok
Történelem
Származás, őshaza
1848-49.
TRIANON
KÁDÁR & TITÓ
Aláírásgyűjtés
Könyvek, újságok
Kisebbségi jogok
Tudomány MTA
Holokauszt
Támogatók
Vendégkönyv
Etnobiznisz
Sajtónak
Kapcsolat
 A 100.-ik év­for­du­lós, cen­te­ná­ri­u­mi sza­bad­kai hí­res Du­ži­jan­ca bu­nye­vác ara­tó­ün­nep­ség­re 2011. au­gusz­tus 14-én busszal ké­szül a ba­ja­szen­tist­vá­ni Zlat­na Gra­na Bu­nye­vác Egye­sü­let. Az 1500 Ft fu­var­dí­jas, egész­na­pos prog­ram­ra je­lent­kez­ni le­het név­vel, cím­mel, te­le­fon­szám­mal itt a hal­Szom­ba­ti bu­nye­vác asz­ta­lok­nál, vagy a 79426008-as számon! info@bunyevac.hu
A Ma­gyar Par­la­ment Em­be­ri jo­gi, ki­sebb­sé­gi, ci­vil- és val­lás­ügyi bi­zott sá­ga ma dél­előtt tár­gyal­ta a bu­nye­vác né­pi kez­de­mé­nye­zés to­váb­bi sor­sát. A nyil­vá­nos ülé­sen kép­vi­sel­tet­te ma­gát a bu­nye­vac.hu szer­kesz tő­sé­ge is, az ott is­mer­te­tett és köz­rea dott ál­lás­pon­tunk a mel­lé­kelt össze­fog­la­ló­ban egy kat­tin­tás­sal itt is el­ér­he­tő.

Ba­ján az 1848-as for­ra­da­lom­ra em­lé­kez­ve, már­ci­us 15-én a 10.oo-kor kez­dő­dő Pe­tő­fi szi­ge­ti vá­ro­si ren­dez­vényt kö­ve­tő­en (kb 10.45 kö­rül) em­lék­me­ne­tet tar­tunk a ba­jai szü­le­té­sű, bu­nye­vác szár­ma­zá­sú Mé­szá­ros Láz­ár (La­zo Me­sa­roš) sír­já­hoz. A Pe­tő­fi-szi­get­ről in­dul­va a Szent­há­rom­ság té­ren, majd az el­ső mi­nisz­ter­el­nö­künk ne­vét vi­se­lő Batt­hyány ut­cán át­ha­lad­va ke­res­sük fel a Ró­kus te­me­tő­be ang­li­ai szám­űze­té­sé­ből ham­va­i­ban húsz esz­ten­de­je, 1991. már­ci­us 15-én ha­za­tért el­ső fe­le­lős ma­gyar kor­mány had­ügy­mi­nisz­ter­ének sír­ját. Itt ko­szo­rú­zás­sal és rö­vid imá­val em­lé­ke­zünk a sza­bad­ság­harc hő­se­i­re. A kez­de­mé­nye­zők min­den­kit sze­re­tet­tel in­vi­tál­nak a kö­zös ha­za nagy­ja­i­ra va­ló sze­mé­lyes meg­em­lé­ke­zés­re!

A tör­té­nel­mi Ma­gyar­or­szág ál­lam­al­ko­tó nem­ze­ti­sé­ge, a bu­nye­vác­ság évek óta ké­ri ki­sebb­sé­gi jo­ga­i­nak el­is­me­ré­sét. Az év­szá­zad­ok óta az Észak-Bács­ká­ban élő dé­li szláv nép a Mo­nar­chi­á­ban, a két vi­lág­há­bo­rú­ba kö­zött de még a né­pi de­mok­rá­ci­á­ban is önál­ló nem­ze­ti­ség­ként sze­re­pelt. Ezt a jo­got Ti­to­hoz iga­zod­va Ká­dár vet­te el tő­lük, zöld utat en­ged­ve a hor­vát asszi­mi­lá­ci­ós tö­rek­vé­sek­nek. Ez nem járt si­ker­rel, ma Szer­bi­á­ban hú­szez­res bu­nye­vác ki­sebb­ség él, a ma­gya­rok­hoz ha­son­ló­an szé­les­kö­rű jo­gok­kal. Bu­nye­vác Nem­ze­ti Ta­nács biz­to­sít­ja szá­muk­ra az ön­ren­del­ke­zést, anya­nyel­vü­ket ok­tat­hat­ják az is­ko­lák­ban, új­sá­go­kat, köny­ve­ket, ka­len­dá­ri­u­mo­kat ad­hat­nak ki, te­le­ví­zió és rá­dió­adást su­gá­roz­nak bu­nye­vác nyel­ven . A tri­a­no­ni ha­tár in­nen­ső ol­da­lán is több mint tíz éve ké­ri a több ez­res, tömb­ben élő nem­ze­ti­ség jo­ga­i­nak hely­re­ál­lí­tá­sát.
Lépjen beljebb, a baloldali menüpontokon tekintse meg összefoglalóinkat!

Amennyiben egyetért a bunyevácok önálló nemzetiségként való ismételt elismerésével, kérjük a Támogatók menüpont alatt jelezze!